DSC_2259

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสายใจ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอนฯ) นายณัฐพล เงินใส ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ เป็นคณะกรรมการประเมิน นางสาวทิพวรรณ ปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปู ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่…

DSC_2242

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมหมาย มังษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแม่งอนกลาง เป็นคณะกรรมการประเมิน นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่…

DSC_2229

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3…

DSC_2204

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

นพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมพงษ์ รักประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขิ นายอรรถพล บุญกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง เป็นคณะกรรมการประเมิน นายอนุชา ยาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ณ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่…